Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Bildiri özeti ve tam metin yazımı ile ilgili aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Kongreye bir katılımcı başlıca yazar olarak en fazla 2 eser ile katılabilir. Ara yazar ile ilgili bir limit bulunmamaktadır.

  • Özet metinler İngilizce ve Türkçe veya yalnızca İngilizce yazılacak olup, kongrede Türkçe ve İngilizce dillerinde sunum yapılabilecektir.

  • Tam metinler İngilizce olarak yazılmalıdır.

Tüm özet ve tam metin gönderimi online olarak bildiri yönetim sistemi(BYS) kullanılarak http://bys.tabkon.org internet sitesi üzerinden yapılmalıdır.

Gelen bildirilerin kabul durumu BYS’den takip edilebilir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

  • Bildiri metni Türkçe ve İngilizce ya da yalnızca İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

  • Bildiri özet bölümü 600 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

  • Bildirinin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri (keywords) 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

  • Özette açık araştırma sonuçlarının ifade edilmesine, çalışmaya konu olan kavramın ve genel çerçevenin netliğine özen gösterilmelidir.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

  • Yazım kurallarına uymayan bildiriler, değerlendirilmeden yazarlara iade edilecektir.
  • Çalışmalar için sayfa ya da kelime sınırlaması olmamasına karşın yazarlar tarafından çalışmalarının en kısa haliyle sunulması önerilmektedir.
  • Çalışmanın Başlığı ve Yazar Bilgisi

A. Başlık
Başlık 14 punto, cümle düzeninde ilk harfi büyük harflerle, sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın yazarının adı soyadı 10 punto, soyadı büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana, ilk yazarda olduğu biçimde eklenmelidir.

Bir alt satıra, yazarın çalıştığı birim ile birlikte, çalıştığı kurum, il, ülke ve yine bir alt satıra ulaşılabilecek elektronik posta adresi sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Varsa araştırmayı destekleyen üniversite, laboratuvar ya da kuruluşun açık adı, varsa e-posta adresi; eğer araştırma bir tez çalışmasından veya bir projeden türetilmiş ise ilgili çalışmaya gönderme yapılmalı, göndermeler dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.

B. Özet
Özet, 10 punto büyüklüğünde ve 600 sözcüğü geçmeyecek şekilde tek sütun olarak yazılmalıdır. Özet metni içinde kaynak verilmemelidir. Her özetin altında o dilden çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.

C. Bölümler ve Alt Bölümler
Çalışmalarda ana bölüm başlıkları numaralandırılarak sola dayalı, 12 punto, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları (İkinci düzey başlıklar) sola yaslı, ilk harfleri büyük, 12 punto (koyu) olarak yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterimi nüremik olarak yapılmalıdır örn. [1].

1) Deneysel çalışmalarda ana metin sırasıyla;

– Giriş
– Materyal ve Metod
– Bulgular
– Tartışma, Sonuç
– Kaynaklar

bölümlerinden oluşabilir.

Makalenin başlığından sonra özet ve özetten sonra “GİRİŞ” alt başlığı yazılarak metne başlanmalıdır. MATERYAL-METOD, BULGULAR ve TARTIŞMA bölümlerine yeni sayfadan başlanmamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.

Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde verilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:
Varyans analizi: “….cinsiyet değişkeninin temel etkisi anlamlıdır [F(1,254) = 5.43, p< .05]”. Korelasyon ve ki-kare değerleri sunulurken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) sunulurken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri sunulurken R, R2, F, Beta, t ve p değerleri verilmeli; faktör analizi sunulurken de her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün özdeğerleri (eigenvalue) açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir.

D. Şekiller
Şekil ve grafikler 100×150 mm’den büyük olmayacak biçimde çizilmiş olmalıdır. Büyük şekiller numaralandırılmalı, alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına kaynak bilgisi eklenmelidir. Şekiller, metin içinde bahsedildikleri sayfayı takip eden sayfanın başında yer almalıdır.

E. Tablolar
Tablo sözcüğü üstte solda yazılmalı ve içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablolar metin içinde tablo numarasıyla verilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra, belirtilmelidir. Tablolar 120×120 mm boyutlarında olmalı ve ortalanmalıdır. Ölçek geliştirme çalışmalarında faktör yüklerinin verildiği tablo istisnai bir durumdur.

F. Kaynakların Belirtilmesi
Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce kaynaklar yazarın veya kurum isminin isim sırasıyla belirtilmelidir. Kaynaklar 12 punto ile aralık bırakmadan ardı ardına yazılmalıdır. Kaynaklar metin içerisinde numaralandırıldığı sırayla yazılmalıdır.

Makale:

[1] Nematin M.A., Kazemeni F. (2013) Accumulation of Pb, Zn, Cu and Fe in plants and hyper accumulator choice in Galali iron mine area, IranInternational Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(4): 426-432.

Kitap:

[1] lverstone M., Jahnson N.W., Hardie J.M., Williams R. (1981) Dental caries: aetiology, pathology and prevention. Hong Kong: The Mac Millian Press. 

Konferans ve Sempozyum:

[1] Satybaldıyeva D., Mursalıyeva V., Zayadan B.  (2016) Determination of reducing power and minimum inhibitory concentration of Crocus alatavicus extracts. Symposium on EuroAsian Biodiversty, 23-27 May, p. 246. Antalya, Turkey.

WordPress Image Lightbox Plugin